Collectief winkelverbod

Registratie & klachten

In een afgeschermde database die uitsluitend toegankelijk is voor de bedrijven die deelnemen aan het CCV collectief winkelverbod worden de volgende persoonsgegevens van de betrokkene geregistreerd: naam, adres*, woonplaats*, geboortedatum*, geboorteplaats*, foto (indien aanwezig) en vastgestelde gedragingen.

* Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de beheerder

Doel verwerking gegevens

De genoemde gegevens worden opgeslagen zodat deelnemende bedrijven weten welke personen een collectieve waarschuwing of verbod hebben voor hun winkelgebied. Individuele verboden zijn alleen zichtbaar voor de ondernemer die het verbod heeft gegeven. Na de looptijd van het verbod of waarschuwing worden de gegevens automatisch uit het systeem verwijderd.

Wijzigingen

De ondernemersvereniging is verantwoordelijk voor het collectief winkelverbod. Een betrokkene kan de verantwoordelijke verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Het schriftelijk verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Om misbruik te voorkomen kan gevraagd worden om een adequate identificatie. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

Klachten

Er kan een klacht worden ingediend door de betrokkene bij de ondernemersvereniging. Dit verzet heeft geen opschortende werking. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

Voor het in behandeling nemen van een verzet kan de verantwoordelijke een vergoeding van kosten verlangen, die niet hoger mag zijn dan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag. De vergoeding wordt teruggegeven in geval het verzet gegrond wordt bevonden.

Indien de betrokkene van mening is dat de klacht niet op zorgvuldige en afdoende wijze is afgehandeld door de ondernemersvereniging, kan de betrokkene zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie die is ingesteld door het CCV. Dat kan door een brief te sturen naar: Het CCV, t.a.v. Klachtencommissie collectief winkelverbod, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht. Het oordeel van deze klachtencommissie is bindend.

Indien de betrokkene vervolgens nog steeds van mening is dat de klacht niet op zorgvuldige en afdoende wijze is behandeld, kan een verzoek tot bemiddeling worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer